Risk Analizi ve Aktüeryal Modelleme

Programın Amacı ve Hedef Kitlesi Seviye Aktüerlik Sınavlarını tamamlamış Stajyer Aktüerler ve aktüeryal risklerin nasıl ölçülüp yönetileceğine ilgi duyan katılımcılar. Programın İçeriği
 • Hasar Sıklığı Modelleri
  • Poisson, Binom, Negatif Binom, Geometrik Dağılımları ve bunların karma dağılımları
 • Hasar Büyüklüğü (Şiddeti) Modelleri
  • Momentler
  • Yüzdelikler
  • Türetme (generating) fonksiyonları (Moment ve olasılık yaratıcı fonksiyonlar)
  • Yeni Dağılım Türetme
   • Toplama
   • Bir sabit ile çarpma
   • Kuvvetini alma (Raising to a power)
   • Üstelleştirme (Exponentiation)
   • Karma (Mixture)
  • Poliçe Teminatındaki Değişmeler
   • Muafiyet
   • Poliçe Limiti
   • Koasürans
   • Enflasyon etkisi
 • Toplam Hasar Modelleri
  • Bireysel Risk ve Kolektif Risk Modelleri
  • Bileşik Poisson Modeli
  • Bileşik Negatif Binom Modeli
  • Panjer Özyineleme (Recursion) Yöntemi
  • Normal Güç Yaklaşımı
 • Parametrik Modellerin Oluşturulması ve Seçilmesi
  • Parametre Tahmin Yöntemleri (En Çok Olabilirlik, Momentler, Yüzdelik Eşleştirmesi, Bayesci Yaklaşım)
  • Tahmin Edicilerin Özellikleri (Yansızlık,  Asimtotik Yansızlık,  Tutarlılık,  Ortalama
  • Karesel Hata, Minumum Varyans)
  • Model Uygunluğunun Test Edilmesi (Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, Chi Kare, Olabilirlik Oran Testleri)
 • Deneysel (Empirical) Modellerin Oluşturulması
  • Başarısızlık Zamanının ve Hasar Dağılımının Tahmin (Kaplan-Meier, Nelson-Aalen, Kernel Density) Yöntemleri
Programın Süresi: 30 SAAT