Muhasebe ve Finansal Raporlama

Programın Amacı ve Hedef Kitlesi 1.Seviye Aktüerlik Sınavlarını tamamlamış Stajyer Aktüerler ve sigorta muhasebesine gereksinim ve ilgi duyan katılımcılar. Programın İçeriği
 • Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)
 • Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)
 • Sigorta Muhasebesi (Hayat ve Hayat Dışı)
  • Üretim Muhasebesi
  • Yatırım Muhasebesi (Birikimli hayat ve yıllık gelir sigortaları)
  • Hasar Muhasebesi
  • Reasürans Muhasebesi
 • Bireysel Emeklilik Muhasebesi
  • Yatırım Fonu Kurulması Muhasebesi
  • Giriş Muhasebesi
  • Yatırım Muhasebesi
  • Çıkış Muhasebesi
 • Mali Tabloların Hazırlanması
  • Bilânço, Gelir ve Nakit Akış Tabloları
  • Öz sermaye Değişim Tablosu ve Kâr Dağıtım Tablosu
  • Konsolide Mali Tablolar
 • Mali Analiz ve Sermaye Yeterliliği
  • Mali Analiz
  • Sermaye Yeterliliği
Programın Süresi: 24 SAAT

Sigorta Matematiği (Hayat ve Hayat Dışı)

Programın Amacı ve Hedef Kitlesi 1.Seviye Aktüerlik Sınavlarını tamamlamış Stajyer Aktüerler ve hayat ve hayat dışı sigortalar hakkında başlangıç seviyesinde bilgi sahibi olmak isteyen katılımcılar. Programın İçeriği: Hayat Sigortaları Matematiği
 • Hayat Tabloları
  • Yaşam ve Ölüm Olasılıkları
  • Anlık Ölüm Oranı (Force of Mortality)
  • Beklenen Yaşam Süresi
  • Seçilmiş Hayat
 • Hayat Annüiteleri
  • Yaşam Durumunda Sigorta (Pure Endowment)
  • Tam Hayat Sigortaları
  • Dönemsel (Sınırlı Süreli) Hayat Sigortaları
  • Hemen başlayan ve Ertelenmiş Hayat
  • Sabit ve Değişken Hayat
  • Yılda m Kez Ödemeli Hayat
 • Hayat Sigortaları
  • Tam Hayat
  • Dönemsel Hayat
  • Karma Hayat (Endowment)
  • Ertelenmiş Hayat
  • Değişken Hayat
 • Primler
 • Sigorta ve Annuite Net Prim Rezervleri
  • İleriye ve Geriye Doğru Rezerv Yöntemleri
  • İştira, Tenzil Değerler
 • Çok Başlı Sigortalar
  • Bileşik Hayat (Joint Life)
  • Son Yaşayan Durumu (Last Survivor)
  • Koşula Bağlı Yaşam Olasılıkları (Life Contingency)
  • Koşula Bağlı (Reversionary) Hayat Sigortaları ve Annüiteleri
 • Çoklu Azalım (Multiple Decrement) Modelleri ve Uygulamaları
  • Kesikli Çoklu Azalım Modellei
  • Sürekli Çoklu Azalım Modelleri
 • Özyineleme (Recursive) eşitliği
Hayat Dışı Sigorta Matematiği
 • Sigortacılıkta Fayda Kuramı
  • Fayda Fonksiyonları
  • Jensen Eşitsizliği
  • Optimal
 • Prim ilkeleri
 • Risk Primi
  • Risk Faktörleri
  • Hasar Büyüklüğü
  • Hasar Sıklık Oranı
  • Exposure
   • 1/8 sistemi
   • 1/24 sistemi
   • Census Yöntemi
 • Stokastik Süreçler
  • Homojen Poisson süreci
  • Homojen olmayan Poisson süreci
  • Rastgele yürüyüş süreci
  • Bileşik Poisson süreci
 • Monte Carlo Benzetim (Simulation) Yöntemleri
  • Rasgele sayı üretim yöntemleri
  • Ters dönüşüm yöntemiyle benzetim
  • Kabul-red yöntemi
  • Varyans küçültme teknikleri
  • Sigortacılık Uygulamaları
Programın Süresi: 30 SAAT

Risk Analizi ve Aktüeryal Modelleme

Programın Amacı ve Hedef Kitlesi Seviye Aktüerlik Sınavlarını tamamlamış Stajyer Aktüerler ve aktüeryal risklerin nasıl ölçülüp yönetileceğine ilgi duyan katılımcılar. Programın İçeriği
 • Hasar Sıklığı Modelleri
  • Poisson, Binom, Negatif Binom, Geometrik Dağılımları ve bunların karma dağılımları
 • Hasar Büyüklüğü (Şiddeti) Modelleri
  • Momentler
  • Yüzdelikler
  • Türetme (generating) fonksiyonları (Moment ve olasılık yaratıcı fonksiyonlar)
  • Yeni Dağılım Türetme
   • Toplama
   • Bir sabit ile çarpma
   • Kuvvetini alma (Raising to a power)
   • Üstelleştirme (Exponentiation)
   • Karma (Mixture)
  • Poliçe Teminatındaki Değişmeler
   • Muafiyet
   • Poliçe Limiti
   • Koasürans
   • Enflasyon etkisi
 • Toplam Hasar Modelleri
  • Bireysel Risk ve Kolektif Risk Modelleri
  • Bileşik Poisson Modeli
  • Bileşik Negatif Binom Modeli
  • Panjer Özyineleme (Recursion) Yöntemi
  • Normal Güç Yaklaşımı
 • Parametrik Modellerin Oluşturulması ve Seçilmesi
  • Parametre Tahmin Yöntemleri (En Çok Olabilirlik, Momentler, Yüzdelik Eşleştirmesi, Bayesci Yaklaşım)
  • Tahmin Edicilerin Özellikleri (Yansızlık,  Asimtotik Yansızlık,  Tutarlılık,  Ortalama
  • Karesel Hata, Minumum Varyans)
  • Model Uygunluğunun Test Edilmesi (Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, Chi Kare, Olabilirlik Oran Testleri)
 • Deneysel (Empirical) Modellerin Oluşturulması
  • Başarısızlık Zamanının ve Hasar Dağılımının Tahmin (Kaplan-Meier, Nelson-Aalen, Kernel Density) Yöntemleri
Programın Süresi: 30 SAAT

Finans Teorisi

Programın Amacı ve Hedef Kitlesi 1.Seviye Aktüerlik Sınavlarını tamamlamış Stajyer Aktüerler ve finansal enstrümanlar ve finans mühendisliği başlıklarına ilgi duyan katılımcılar. Programın İçeriği
 • Finansal Araçların Yapıları ve İşlevleri
  • Bono ve Tahviller
  • Hisse Senetleri
  • Yatırım Fonları
  • Mevduat Sertifikaları
  • Para Piyasası Fonu
  • Türev Ürünler
 • Alivre sözleşmeleri (Forwards)
 • Vadeli işlem sözleşmeleri (Futures)
 • Takas sözleşmeleri (Swaps)
 • Opsiyonlar (Options)
  • Alım opsiyonu
  • Satım opsiyonu
  • Opsiyon stratejileri (Spreads, Collars, Straddles, Strangles)
 • Fiyatlandırma
  • Hisse Senetleri Fiyatlandırması
  • Opsiyon Fiyatlama Matematiği ve Teknikleri
 • Binom Modeli ile Opsiyon Fiyatlama
  • Tek dönemli binom modeli
  • Çok dönemli binom modeli
 • Black-Scholes Modeli ile Opsiyon Fiyatlama
  • Alım opsiyonu
  • Satım opsiyonu
  • Hassasiyetler (Greeks)
 • İleri Düzey Fiyatlandırma Kuramı
  • Brown Hareketi
  • Geometrik Brown Hareketi
   • Ito Lemma
  • Finansal Risklere Karşı Korunma Prensipleri
   • Baz Riski
   • Korunma Türleri ve Oranının Hesabı
   • Delta ve Gamma Korunma
   • Korunmalı Portföy ve Replikasyon Kavramları
 • İleri Düzeyde Finansal Analiz
  • Enflasyon
  • Kazanç Eğrisi
  • Spot Oranı
  • Geçiş (Forward) Oranı
  • Durasyon (Duration)
Programın Süresi: 27 SAAT