Formüller ve Finansal Hesap Makinesi Kullanımı ile Finansal Hesaplama

Programın Amacı

Katılımcılara, Texas Instruments BAII Plus hesap makinesinin verimli bir biçimde kullanılmasına ilişkin özellikler ve yöntemler öğretilmektedir. Hesap makinenizi çalıştırmak gibi temel bilgilerden, profesyonel bir inceleme hazırlığı sırasında ihtiyaç duyacağınız daha karmaşık hesaplamalara kadar birçok konu finansal formüllerden yararlanarak anlatılmaktadır.

Programın İçeriği
 • Paranın Zaman Değeri
 • Bugünkü Değerin Hesaplanması
 • Gelecek Değerin Hesaplanması
 • Faiz Oranın Hesaplanması
 • Anuitelerin Hesaplanması
 • Hisse Senedi Değerleme
 • İki Varlıklı Portföyün Standart Sapması
 • Performans Endeksleri
Programın Doküman ve Materyalleri
 • Finans Matematiği, Formüller ve Hesaplamalar Ders Kitabı
 • Texas Instruments BAII Plus hesap makinesi
 • Eğitim Videoları
 • Çözümlü sorular
Programın Hedef Kitlesi Finansal hesap makinesi ve finansal formüller de uzmanlaşmak isteyen herkes. Programın Süresi: 18 SAAT

Bireysel Portföy Yönetimi ve Yatırım Planlaması

Programın Amacı

Katılımcının, finansal piyasalar, yatırım teknikleri ve yatırım ürünleri hakkında temel ve pratikte kullanabilecekleri bilgilere sahip olmalarını sağlar. Finansal yatırımların varlık sınıflarına dağılımlarına karar verilmesi, risk yönetimi ve portföy çeşitlendirmesi ve piyasa zamanlaması gibi stratejileri öğretmeyi amaçlar.  Yatırım kararları alınırken dikkate alınması gereken hususlar hakkında katılımcıları bilgilendirir.  Katılımcılara yatırım araçlarını, finansal piyasalardaki riskleri, davranışsal finans, finansal hesap makinesi yardımı ile hisse, tahvil değerleme, paranın zaman değeri gibi konuları ve finansın temel matematik hesaplarını pratiklerle öğretir.

Bu eğitim katılımcılara finansal piyasalara, hisse senetlerine risk – getiri odaklı bakmalarını, finans alanındaki gelişmeleri daha yakından takip etmelerini ve daha iyi yorumlamalarını sağlamaktadır.

Programın İçeriği
 • Yatırım Araçlarının Özellikleri ve kullanımları
 • Yatırım Riski Türleri
 • Yatırım Getirisi Hesaplama Yöntemleri
 • Tahvil ve Hisse Değerleme
 • Türev Ürünlerinin Özellikleri
 • Portföy Yönetimi Teknikleri ve Analizi
Programın Doküman ve Materyalleri
 • Portföy Yönetimi ve Yatırım Planlaması Ders Kitabı
 • Eğitim Videoları
 • Gerçek hayattan alınma Vak’a çalışmaları ve cevaplı uygulama sorusu
 • Çözümlü sorular
Programın Hedef Kitlesi Finans piyasaları çalışanları, bu alanla ilgilenenler ve bu alanda uzmanlaşıp kariyer planlayan herkes Programın Süresi: 18 SAAT *Bireysel Portföy Yönetimi ve Yatırım Planlaması eğitimini almak isteyen katılımcılar Formüller ve finansal hesap makinesi kullanımı ile finansal hesaplama eğitimi almış olmalıdırlar.

Risk Yönetimi ve Sigorta Planlaması

Programın Amacı

Katılımcıları risk, risk yönetimi ve sigorta kavramı ve uygulamaları ile sigorta ürünleri hakkında bilgi sahibi yapar. Katılımcılara hedeflere ulaşmakta ve birikmiş mal varlığı edinmekte karşılaşılabilecek potansiyel tehditlerin belirlenmesi için risk yönetim sürecinin önemini ve bu süreçte sigortanın önemini öğretir. Sigortacılık sektöründeki faaliyetleri, sigorta teknolojilerinin gelişimini ve sigortacılık mevzuatını güncel olarak takip edilmesini sağlar.

Programın İçeriği
 • Risk ve Risk Yönetiminin Temelleri
 • Risklerin Analizi ve Değerlendirilmesi
 • Sigortanın Prensipleri ve Temel Sigortacılık Kavramları
 • Mal Sigortaları
 • Sağlık Sigortaları
 • Hayat Sigortaları
 • Sigorta İhtiyaç Analizi
Programın Doküman ve Materyalleri
 • Risk Yönetimi ve Sigorta Planlaması Ders Kitabı
 • Gerçek hayattan alınma Vak’a çalışmaları ve cevaplı uygulama sorusu
 • Çözümlü sorular
Programın Hedef Kitlesi Sigorta şirketi çalışanları, bu alanla ilgilenenler ve bu alanda kariyer hedefleyen herkes. Programın Süresi: 18 SAAT

Vergi Planlaması

Programın Amacı.

Türk Vergi Sistemi içerisinde, verginin temel kavramından başlayarak, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı, kurumlar vergisi ve verginin beyanı gibi verginin genel ilke ve esaslarını anlamalarını sağlar. Katılımcıların müşterilerine vergi danışmanlığı verirken vergi avantajlarını ve bilgi kullanabilmesi için ihtiyacı olan bilgi ve uygulamayı teorik ve gerçek hayattan alınmış vakalarla öğretir.

Programın İçeriği
 • Vergi ve vergi mevzuatı konusundaki temel kavramların verilmesi
 • Gerçek kişi ve kurumların vergilendirilmesi konularına temel teşkil edecek giriş bilgilerinin verilmesi
 • Gelir Vergisi Kanunu’nda tanımlanan gelir unsurlarından Gayrimenkul Sermaye Iradına ilişkin temel bilgilerin öğrenilmesi.
 • Ücret olarak değerlendirilen ödemelerin öğrenilmesi ve ücrete ilişkin unsurların, safi miktarının vb tanımların anlaşılması.
 • İstisna, indirim muafiyet gibi unsurların öğrenilmesi
 • Gelir Vergisi Kanunu’nda tanımlanan gelir unsurlarından Menkul Sermaye İradına ilişkin temel bilgilerin öğrenilmesi
 • Gelir Vergisi Kanunu’nda tanımlanan gelir unsurlarından Diğer Kazanç ve İradlara ilişkin temel bilgilerin öğrenilmesi
 • Bir takvim yılında elde edilen birden fazla gelir unsurlarının beyan edilip edilmeyeceği, beyan edilmesi durumunda istisna, indirim uygulaması dikkate alınarak vergiye tabi matrahın bulunması ve matrah üzerinden gelir vergisi tutarının hesaplanması ve mahsup işlemlerinin öğrenilmesi
 • Ücret ve diğer gelir unsurlarının birlikte beyan edilmesi durumunda özellik arz eden gelir vergisi hesaplamasının öğrenilmesi
 • İndirim, istisna ve muafiyetler
 • Gelir unsurlarının kurum bünyesinde elde edilmesi durumunda vergileme, istisna, indirim ve matrahın tespitinin öğrenilmesi
 • Gelir unsurlarının şahıs ve kurum bünyesinde elde edilme senaryolarının vergi yükü açısından karşılaştırılması
 • Tam mükellef/Dar mükellef kavramlarının öğrenilmesi
 • Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarına Yönelik Kavramlar, Anlaşma’da Yer Alan Gelir Unsurları, Kapsama Alınan Vergiler Hakkında Genel Bilgilerin Öğrenilmesi
Programın Doküman ve Materyalleri
 • Vergi Planlaması Ders Kitabı
 • Gerçek hayattan alınma Vak’a çalışmaları ve cevaplı uygulama sorusu
 • Çözümlü Sorular
Programın Hedef Kitlesi Vergi konusunda uzmanlaşıp kariyer planlayan herkes. Programın Süresi: 18 SAAT

Emeklilik Planlaması

Programın Amacı

Programda, katılımcılara, müşterilerine emeklilik planları hazırlamalarına ilişkin hesaplamalar, finansal tablolar ve diğer hususlar, vaka çalışmalarıyla öğretilir. Programda, BES ve Sosyal Güvenlik Sisteminin yanı sıra, müşterilerin emeklilik hedeflerini dikkate alarak, emeklilik dönemlerinde ne kadar giderleri olacağı, ne kadar gelire ihtiyaçları olacağı, bu hedeflerine ulaşabilmek için ne kadar tasarruf yapmaları gerektiği ve bu tasarrufları hangi emeklilik planlarıyla yatırıma yönlendirecekleri, gibi temel konular anlatılır.

Programın İçeriği
 • Sosyal Güvenlik Sistemi
 • Emeklilik İhtiyaçları Analizi
 • Hanehalkı Bilançosu
 • Emeklilik Geliri ve Dağıtım Stratejileri
 • Bireysel Emeklilik Sistemi
Programın Doküman ve Materyalleri
 • Emeklilik Planlaması Ders Kitabı
 • Gerçek hayattan alınma Vak’a çalışmaları ve cevaplı uygulama sorusu
 • Çözümlü Sorular
Programın Hedef Kitlesi Bireysel emeklilik şirketlerinde çalışanlar, çalışmak isteyenler ve emeklilik planlaması konusunda uzmanlaşıp kariyer planlayan herkes. Programın Süresi: 18 SAAT

Servet / Miras Planlaması

Programın Amacı

Katılımcılara müşterilerinin servet planlamalarını yapabilmesi için, yani menkul, gayrimenkul, kolessiyon vb servetlerinin tamamını, mirasçılarına en uygun şekilde bırakmaları konusunda planlama yapabilmeleri için, gerekli olan konular, vaka çalışmalarıyla anlatılır. Programmda, mülkiyet hakkının özellikleri, zilyetlik, tapu sicili, miras, veraset ve intikal vergisi gibi konular ve ilgili öğretilir. Katılımcıların yapacakları finansal planlarda, müşterilerine uygulayacakları stratejileri belirlemeleri için, gerçek vakalar ve uygulamalar ile gerekli yetkinlikler öğretilir.

Programın İçeriği
 • Mülkiyet Hakkının Özellikleri ve Sonuçları
 • Zilyetlik, Tapu Sicili ve Taşınmaz Mülkiyeti
 • Bağışlama
 • Miras
 • Veraset ve İntikal Vergisi
 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
 • Vekaletnamelerin Özellikleri
Programın Doküman ve Materyalleri
 • Servet (Emlak) Planlaması Ders Kitabı
 • Gerçek hayattan alınma Vak’a çalışmaları ve cevaplı uygulama sorusu
 • Çözümlü Sorular
Programın Hedef Kitlesi Servet planlaması konusunda uzmanlaşıp kariyer planlayan herkes. Programın Süresi: 18 SAAT